Historia budynku naszej szkoły

nierozerwalnie wiąże się z przeszłością Nowego Targu

 

7.04.1906 r. uchwałą Rady Miasta Nowego Targu w przekazano Towarzystwu Gimnastycznemu „Sokół” plac pod budowę gmachu.

 W uchwale w przedmiotowej sprawie można przeczytać:

- zastrzega się gminie prawo własności i użytkowania wewnętrznego tychże piwnic oraz położonego pod niemi gruntu, względnie całego placu pod budowę tegoż gmachu zająć się mającego
- prawo użycia sali gimnastycznej przez gminę na cele większych zgromadzeń
- prawo użycia sali gimnastycznej i9 sprzętów przez uczniów tut.ck.gimnazjum i szkól ludowych wedle uznanej przez właściwe władze szkolne potrzeby

- Towarzystwo „Sokół” pod względem budowy gmachu działać będzie w porozumieniu z gminą ( co określi formalny kontrakt) i stosować się będzie do wskazówek Zwierzchności miastagdyby  Towarzystwo „sokół” prawnie istnieć przestało, budynek wystawić się mający przechodzi na własność gminy miasta Nowego Targu

Ponadto Rada Miasta zdecydowała na rzeczoną budowę wyasygnować cały materiał budowlany a to cegłę i wapno na miejscu wyrobu, zaś drzewo w lesie.

Władze miasta udzielały Towarzystwu Gimnastycznemu gwarancji pożyczki na budowę i wyposażenie „Sokolni”.

 

15.08.1908 r. nastąpiło uroczyste poświęcenie gmachu „Sokoła”  

Gospodarzem i użytkownikiem budynku było początkowo tylko Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”. W działalności swej Towarzystwo starało się budzić świadomość narodową i uczucia patriotyczne u młodzieży, a także podnosić jej sprawność fizyczną. W budynku znajdowały się sale gimnastyczne, w których członkowie Towarzystwa rozwijali tężyznę fizyczną. Z okazji historycznych rocznic organizowane były wieczornice literackie, muzyczne i teatralne.

W 1912 r.  w budynku rozpoczyna działalność tzw. „teatr świetlny” (kinematograf).

W latach poprzedzających wybuch I wojny światowej Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” przekształciło się w organizację paramilitarną przygotowującą młodzież do walki o niepodległość Polski.

Lata 1911-1914 -  w salach „Sokoła” odbywają się wykłady i kursy dla członków Drużyn Podhalańskich, Drużyn Strzeleckich i Drużyn Sokolich.

Drużyny te zostały w chwili rozpoczęcia działań zbrojnych włączone do Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego.

W okresie I wojny światowej   w budynku działa szpital wojskowy, stacjonuje wojsko i żandarmeria. Organizowane są również wieczornice i przedstawienia teatralne ( dochód z nich zostaje przeznaczony na pomoc dotkniętym klęska wojny).  Odbywają  się  zajęcia lekcyjne młodzieży gimnazjalnej, gdyż budynek gimnazjum został zajęty  na szpital  przez Czerwony Krzyż.

 

W latach 1919 – 1939 budynek pełni rolę placówki kulturalno – oświatowo – sportowej. Oprócz Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” budynek użytkuje kilka towarzystw oświatowych.   Odbywa się tu wiele pięknych uroczystości patriotycznych, jubileuszowych oraz wspaniałe bale. W sali widowiskowej wystawia się  dramaty, komedie, wodewile, a w czasie Świąt Bożego Narodzenia –jasełka. Prowadzone są zajęcia gimnastyczne.

W budynku znajduje się też kino i biblioteka licząca około 500 tomów.

 Niektóre wydarzenia z okresu międzywojennego, których świadkiem był gmach „Sokoła”:

- 9.03.1919 r.- wiec dla poparcia polskich praw do Gdańska i dostępu Polski do morza
- 20.05.1919 r. - wiec w sprawie przyłączenia Galicji Wschodniej do Polski i wspólnej granicy z Rumunią
- 13.02.1921 r. – wiec popierający prawa Ślązaków do macierzy
- 1927 – jubileusz trzydziestolecia pracy pisarskiej Władysława Orkana
- 1934 - bal związany z uroczystością odsłonięcia pomnika Władysława Orkana

W latach 1922-1935 w budynku „Sokoła” znajdowało się też Prywatne Seminarium Nauczycielskie Żeńskie.

Przez krótki okres w 1922 r.  mieści się tu również Państwowa Szkoła Zawodowa Spisko- Orawska mająca wydziały: hafciarski i koronkarski.

 

II wojna światowa położyła kres wspaniałej działalności wszystkich towarzystw kulturalno – oświatowo –gimnastycznych istniejących w Nowym Targu.

W latach 1939- 1945 - budynek użytkują Niemcy. Mieszczą się w nim restauracja, kawiarnia, kręgielnie. W tym czasie zbudowano tarasy po stronie północnej budynku.  

 

Po II wojnie budynek zajmują żołnierze Armii Czerwonej, a potem WOP. W tym czasie zniknęła piękna kurtyna - dzieło Włodzimierza Tetmajera.

W 1951 r. nastąpiło przejęcie budynku przez szkołę.

Młodzież Podhala zdobywała tu kwalifikacje w zawodach: krawiec, tkacz, kuśnierz, szewc, technik w zawodzie garbarz-futrzarz, kaletnik, obuwnik. Dzisiaj niektóre z nich należą już do rzadkości.

W latach 1956 -1957 dobudowano II piętro budynku (7 sal lekcyjnych).

Sokół to popularna nazwa naszej szkoły w środowisku nowotarskim. Jest ona upamiętnieniem przedwojennego charakteru budynku.

W latach 1971-1973 dobudowano część zachodnią budynku (sale zajmowane przez pracownie krawieckie i laboratorium chemiczne).

W czerwcu 1981 r. odbyła się uroczystość nadania szkole imienia Władysława Orkana.

Lata 1988-1990 to czas  przywrócenia pierwotnego  przeznaczenia najpiękniejszej i największej sali szkoły, czyniąc z niej aulę szkolną  (wcześniej sala ta została zamieniona na warsztaty tkackie).

 

Obecnie użytkownikiem budynku jest Zespół Szkół nr 1 im. W. Orkana. W naszej szkole młodzież Podhala zdobywa wykształcenie  w następujących typach szkół:

Technikum:

- technik technologii odzieży

-technik przemysłu mody
- technik informatyk
- technik organizacji reklamy
- fototechnik
- technik logistyk
- technik cyfrowych procesów graficznych

Zasadnicza Szkoła Zawodowa:

- krawiec

 Jak widać oferta edukacyjna jest poszerzana o  profile i zawody odpowiadające  potrzebom współczesnego rynku pracy. 

 

Od września 2012 r. obok Sokoła pojawił się nowy, szacowny sąsiad. Na swoje dawne miejsce na placu Słowackiego powrócił Władysław Orkan. Spoglądając na swych uczniów bacznie z pomnika, przypomina im: „Wróć braciom, coś wiedzą zdobył”.

Technikum w zawodzie technik cyfrowych procesów graficznych


DLA LUDZI TWÓRCZYCH I KREATYWNYCH

Nauka w zawodzie Technik Cyfrowych Procesów Graficznych przygotuje Cię do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • przygotowywania publikacji i prac graficznych do drukowania
 • obsługiwania cyfrowych systemów produkcyjnych stosowanych w poligrafii
 • przygotowywania prezentacji graficznych i multimedialnych
 • wykonywania i wdrażania internetowych projektów multimedialnych
 • prowadzenia procesów drukowania.

Technikum w zawodzie technik informatyk


NIE TYLKO DLA HAKERÓW! WYBÓR ZAWODU TECHNIK INFORMATYK DAJE CI SZANSĘ ZOSTAĆ SPRAWNYM INFORMATYKIEM.

Przygotyjemy Cię do pracy na stanowiskach:

 • montowania oraz eksploatacji komputera
 • projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych oraz administrowania nimi
 • projektowania baz danych i administrowania bazami danych
 • tworzenia stron WWW i aplikacji internetowych a także administrowania tymi stronami i aplikacjami

Technikum w zawodzie technik technologii odzieży


DLA PRZYSZŁYCH DYKTATORÓW MODY. JUŻ W SZKOLE POKAZ MODY!

Kształcenie w zawodzie Technik Technologii Odzieży może być początkiem Twojej kariery kreatora mody. Nauczymy Cię:

 • opracowywania dokumentacji wyrobów odzieżowych
 • dobierania materiałów odzieżowych i dodatków nich
 • wykonywania modeli wyrobów odzieżowych
 • obsługi maszyn i urządzeń stosowanych podczas wytwarzania wyrobów odzieżowych
 • organizowania i kontrolowania procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych

Technikum w zawodzie technik organizacji reklamy


WŚRÓD REKLAMOŻERCÓW - TY DECYDUJ O WYBORACH WIELU LUDZI.

Kształcenie w zawodzie Technik Organizacji Reklamy pozwoli Ci rozwinąć kreatywność na polu reklamy. Nauczymy Cię:

 • organizowania oraz prowadzenia sprzedaży produktów i usług reklamowych
 • organizowania oraz prowadzenia kampanii reklamowych
 • projektowania oraz wykonywania  środków reklamowych

Dyrektor

mgr inż. Grzegorz Józefczyk

Wicedyrektor

mgr Anna Głąbińska

Kierownik szkolenia praktycznego

mgr Barbara Gajewska

Z-ca kierownika szkolenia praktycznego mgr Michał Pawłowski
   

Pedagog

 

mgr Anna Bachulska

mgr Maria Rzadkosz

   

Biblioteka

mgr Elżbieta Bogaczyk

   

Religia

 

mgr Maciej Rogalski

mgr Iwona Warpecha

   

Język polski

 

 

 

mgr Joanna Fryźlewicz-Luberda

mgr Joanna Kapel

mgr Krzysztof Żebrowski

   

Język angielski

 

 

mgr Barbara Giacomini-Rybczyńska

mgr Dariusz Klich

lic. Katarzyna Kozak

lic. Dominika Mojszczak

mgr Aldona Wielgos-Truty

   

Język niemiecki

 

mgr Agnieszka Bryniarska

mgr Krystyna Ziemka

   

Matematyka

 

 

mgr Maria Giełczyńska

mgr inż. Maria Nenko

mgr inż. Stanisława Oleś-Józefczyk

mgr Monika Tkaczyk
   

Historia

 

mgr Marcin Domaradzki

mgr Joanna Fryźlewicz-Luberda

   
Historia i społeczeństwo mgr Marcin Domaradzki
mgr Joanna Fryźlewicz-Luberda
   

Geografia

 

mgr Anna Głąbińska

mgr Anna Ryś

   

Fizyka

 

mgr Maria Giełczyńska

   

Wiedza o społeczeństwie

mgr Barbara Janik

   

Podstawy przedsiębiorczości

 

mgr Barbara Janik

mgr Anna Ryś

   

Biologia

mgr Krystyna Kaczmarczyk

mgr Anna Stanek
   

Chemia

mgr Anna Stanek

mgr Krystyna Zubek
   

Wychowanie fizyczne

 

 

mgr Dariusz Gajewski
mgr Łukasz Gil

mgr Iwona Najdyhor

mgr Andrzej Nenko

   

Informatyka

 

 

mgr Alicja Wójtowicz

mgr Marek Regiec

mgr Maria Giełczyńska

mgr inż. Marek Ciężobka

mgr inż. Agata Stramek
mgr inż. Jarosław Stański
   

Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Anna Głąbińska

   

Wiedza o kulturze

mgr Krzysztof Żebrowski

   

Wychowanie do życia w rodzinie

mgr Maria Rzadkosz

   

Przedmioty zawodowe w zawodzie technik informatyk

 

 

 

 

 

mgr inż. Marek Ciężobka

mgr inż. Grzegorz Józefczyk

mgr Rafał Opyt

mgr Michał Pawłowski

mgr Marek Regiec

mgr inż. Jarosław Stański

mgr inż. Agata Stramek

mgr Marek Ziemianek
   

Przedmioty zawodowe w zawodzie technik technologii odzieży oraz technik przemysłu mody

 

mgr Anna Bachulska

mgr Barbara Gajewska

mgr inż. Anna Koczur

mgr Marcela Pietrzak

mgr Bogumiła Podkanowicz

mgr Anna Sowińska

   

Przedmioty zawodowe w zawodzie technik organizacji reklamy

mgr Barbara Janik

mgr inż. Anna Koczur

mgr Anna Ryś

mgr Anna Sowińska
mgr Anna Stanek
mgr Alicja Wójtowicz
   

Przedmioty zawodowe w zawodzie technik cyfrowych procesów graficznych oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowej

mgr inż. Michał Bachulski

mgr inż. Marek Ciężobka

mgr inż. Agata Stramek

mgr Alicja Wójtowicz

lic. Adam Waras
   

Przedmioty zawodowe w zawodzie fototechnik oraz technik fotografii i multimediów

 

 

 

mgr inż. Michał Bachulski

mgr Maria Giełczyńska

lic. Dominika Mojszczak

mgr Marcela Pietrzak
mgr inż. Agata Stramek

lic. Adam Waras

mgr Alicja Wójtowicz
   
Przedmioty zawodowe w zawodzie technik logistyk mgr Barbara Janik
mgr inż. Małgorzata Ślusarczyk
mgr inż. Anna Koczur